תקנון האתר

1. כללי

  1. משתמש יקר (להלן "רוכש", "משתמש", "אתה" וכיו"ב הכל לפי העניין) ברוך הבא לתקנון האתר www.yardenlevin.com ("האתר"). האתר, המשמש בין היתר כאתר סחר אלקטרוני, מופעל על-ידי ירדן לוין מספר עוסק מורשה 305113086 מרח' עוזיאל 122 רמת גן, דוא"ל yardenlevin.business@gmail.com
  2. (להלן "המפעילה"). 
  3. תקנון זה מהווה חלק מתנאי השימוש (יחד עם מדיניות הפרטיות וכל מסמך משפטי אחר שהצדדים לו הם המפעילה והמשתמש), ומסדיר, בין היתר, את השימוש באתר ואת תנאי הרכישה בחנות או חנויות האינטרנט שמופעלות או יופעלו בעתיד על-ידי המפעילה. בהתאם, הצפייה, השימוש והרכישה באתר כפופים לכל תנאי השימוש ולהוראות כל דין. 
  4. כל המשתמש באתר, ובפרט כל המבצע רכישה בו, מאשר כי קרא את הוראות התקנון וכי הוא מסכים להם. אם אינך מסכים להוראות התקנון אנא הימנע משימוש באתר ומביצוע רכישות. 
  5. המפעילה רשאית לשנות את הוראות תקנון זה או כל תנאי מתנאי השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת וללא התראה מוקדמת. מומלץ לכן כי תעיין מעת לעת בתנאים. 
  6. בכל מקרה של סתירה בין תוכן האתר לבין תוכן תקנון זה (או שאר תנאי השימוש) תוכן התקנון ותנאי השימוש יגבר. 
  7. נוסח התקנון ויתר תנאי השימוש נועדו להתקיים זה לצד זה ולא לגרוע זה מהוראות זה, והם מצטברים ולא חליפיים. 
  8. הרישום לאתר, מסירת המידע בתהליך הרישום, שמירתו והשימוש במידע ע"י המפעילה יתבצע ע"פ תנאי מדיניות הפרטיות של האתר כפי שיהיו מעת לעת.
  9. רכישות באתר זה יבוצעו לשימוש אישי, לאדם אחד בלבד. חל איסור מוחלט על העתקת תכני האתר או העמדתם לרשות הציבור ואפשור השימוש בהם לכל אדם מלבד הרוכש עצמו, ופעולה כאמור עלולה לעלות כדי הפרת זכות יוצרים, על כל המשתמע מכך. 
  10. השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי העניין ולהיפך. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות ונועדו לשם הנוחות בלבד.
  11. אם רשות מוסמכת תקבע בעתיד כי סעיף מסעיפי תקנון זה אינו תואם את הוראות הדין, לא יהא בכך בכדי להשפיע על תוקפן של יתר הוראות תקנון זה.

2. שימושים אסורים באתר

השימושים הבאים יהיו שימושים אסורים:

 1. הרשמה לאתר (ככל שרלוונטי) או ביצוע כל פעולה בו במסירת שם או פרטים כוזבים, מטעים או מזויפים. ביצוע האמור עלול לעלות כדי עבירה פלילית ועוולה אזרחית. 
 2. העתקת תוכן האתר או חלק ממנו. תוכן האתר הינו קניין רוחני של המפעילה בלבד או מי מטעמה וכל שימוש בו ללא רישיון כדין מאת המפעילה (בכל אופן שהוא, לרבות שכפול, שידור, העתקה וכיו"ב)  – אסור. 
 3. כל שימוש באתר שלא על פי כל דין, או כל שימוש שמפר זכויות של צדדים שלישיים ובכלל זה שימוש הפוגע בשמו הטוב של אדם אחר או שימוש הפוגע בזכותו של אדם אחר לפרטיות. 
 4. חל איסור על שימוש באמצעים טכנולוגיים (כגון Crawlers, Robots וכיו"ב) לרבות ומבלי לגרוע לצרכי מעקב, סריקה, חיפוש, איסוף או אחזור מידע. 
 5. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך לרבות כאלה המשנים את עיצובם המקורי באתר, לרבות כל החסרה או הוספה.
 6. כל שימוש אחר שלא פורט לעיל והוא עומד בניגוד להוראות כל דין, בניגוד לתקנת הציבור, או שימוש שאינו מהווה שימוש סביר והוגן באתר.

3. רכישות

  1. המפעילה שומרת לעצמה על הזכות לקבוע, כי רכישה באמצעות האתר תתאפשר רק בכפוף להרשמה לאתר באמצעות פרטים בסיסיים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני וכיו"ב). 
  2. רכישה באמצעות האתר תתאפשר באמצעות כרטיס אשראי. הרכישה תושלם אך ורק בכפוף לקבלת אישור של חברת האשראי או אסמכתא בדבר העברת התשלום באמצעים המפורטים לעיל. 
  3. המפעילה תשלח, תוך מס' שעות מביצוע הזמנה, אישור על ביצועה באמצעות דואר אלקטרוני. אין באישור כאמור משום אישור כי ניתן אישור חברת האשראי או כי התקבל תשלום. אין במתן אישור על ביצוע הזמנה כאמור בכדי לחייב את המפעילה באופן כלשהו. 
  4. המידע האצור במערכות המחשוב של המפעילה, מעת לעת, יהווה ראיה לכאורה לאמור בו. 
  5. לא תתאפשר ביצוע הזמנה על ידי מי שאינו עומד בתנאים מצטברים אלה: הוא לפחות בן 18; המשתמש הינו בעלים של תיבת דואר אלקטרוני; המשתמש נרשם לאתר כנדרש ועומד בהוראות התנאים (כהגדרתם לעיל) כפי שיהיו מעת לעת; המשתמש עומד בהוראות כל דין רלוונטי. 
  6. למען הסר ספק, המפעילה תהיה רשאית שלא לבצע מכירה למשתמש או משתמשים וכן לבטל הזמנה או הזמנות לפי שיקול דעתה, בכל מקרה של חשש מצדה לאי עמידה בתנאים או במקרה של חשש מצד המפעילה כי המשתמש לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כלפי המפעילה.  
  7. באתר יוצעו מוצרים שונים למכירה מעת לעת, בתנאים ובמחיר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. המפעילה תהיה רשאית להוסיף מוצרים או לגרוע אותם, וכן לשנות את תנאי המכירה, לרבות מחיר, ללא הודעה מוקדמת או בדיעבד.

4. חוק הגנת הצרכן  

  1. המפעילה עוסקת במכירת שירותים ומוצרים לעסקים ולשימוש עסקי בלבד. שירותים ומוצרים אלה אינם מיועדים לרכישה על-ידי "צרכנים" כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן. מובהר, כי ככל שעסקה באתר אינה מבוצעת על-ידי "צרכן" כהגדרתו בחוק – חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו לא יחולו
 1. יובהר, כי למעט כמחויב על פי דין (כלומר – ע"פ חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, ובתנאי שהמשתמש הוא "צרכן" כהגדרתו בדין בלבד), תנאי הביטול של כל שירות או מוצר יהיו כמפורט בקשר עם מוצר כזה, וככל שלא נמסר פירוט – עסקה לרכישת שירות או מוצר אינה ניתנת לביטול אלא ככל שמחויב על פי חוק. 
 1. ככל שעסקת רכישה באתר מבוצעת על-ידי צרכן כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן ("עסקה צרכנית"), עסקה כזו עשויה, אך לא חייבת, לעלות כדי עסקת "מכר מרחוק" כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן. בהתאם, הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 – להלן "תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)" יחולו על רכישת מוצרים מהאתר, בהתאם להוראותיו. 
 2. ידוע לרוכש, כי לא יהיה ניתן לבטל עסקה צרכנית בקשר עם מוצר הניתן להעתקה או שכפול, כגון קורסים דיגיטליים או מוצרים פיזיים (ככל שהרוכש קיבל אותם), וזאת בהתאם להוראות תקנה 6(א)(8) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).  
 3. בכל מקרה של ביטול עסקה צרכנית שלא מחמת פגם או מחמת אי התאמה המפעילה תשיב לרוכש את הסכומים ששילם, בניכוי דמי ביטול בסך של 100 ₪ או 5% (לפי הנמוך), בתוספת דמי הסליקה ככל ששולמו. 
 4. המפעילה מצדה תהיה רשאית לבטל את העסקה ללא חיוב כלשהו לרוכש (וככל שגבתה סכום כלשהו מהרוכש, היא תשיבו לרוכש במלואו ותבטל חיובים עתידיים), באחד מהמקרים הבאים: 
  1. אירעה טעות בתום לב במחיר מוצר או שירות, תיאורו או המפרט הטכני שלו;
  2. עקב תקלה באתר או תקלה בכל רשת ציבורית המשרתת את האתר (ובכלל זה רשתות תקשורת, טלפוניה, חשמל וכיו"ב); 
  3. כל תקלה עקב כח עליון;
  4. ככל שישנו חשש מצד המפעילה לביצוע ע"י המשתמש של עוולה אזרחית, עבירה פלילית או לכך שהמשתמש לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו לתשלום. 
  5. אין באמור בכדי לגרוע מכל תרופה לה תהיה המפעילה זכאית בקשר עם הפרת הדין, תנאי תקנון זה או כל תנאי רלוונטי אחר על-ידי הרוכש.

5. אספקה, משלוח ואחריות בקשר עם מוצרים פיזיים 

  1. משלוח של מוצר פיזי שהוזמן מאת המפעילה, יבוצע בהתאם לנהלי ותנאי חברת השליחויות, בשים לב למקום מגורי הרוכש ולפרמטרים אחרים העשויים להשפיע על ביצוע שליחות כזו. ידוע לרוכש, כי ביצוע שליחות כאמור כפוף גם לאירועים שאינם בשליטת המפעילה, לרבות כח עליון. 
  2. ככל שלא עלה בידי המפעילה לספק לרוכש מוצר פיזי שהוזמן, מחמת בעיה שאינה קשורה ברוכש, למשך למעלה מ-21 ימי עסקים מעבר למועד האספקה המיועד (כפי שצוין ביחס למוצר הספציפי), יהא הרוכש רשאי לבטל את עסקת הרכישה ובמקרה כזה יושב לו כל סכום ששילם בגינה, תוך זמן סביר ובהתאם לנהלי חברת האשראי. האמור בסעיף זה הינו התרופה היחידה שלה יהיה הרוכש זכאי במקרה כזה, ובשום מקרה לא תקום למפעילה כל אחריות נוספת או אחרת.   
  3. ככל שמוצר הגיע לידי הרוכש כשהוא פגום, המפעילה תעשה כל מאמץ להחליפו במוצר חדש דומה, בהתאם לזמינות מלאי. ככל שלא יעלה בידה לעשות כן תוך זמן סביר, המפעילה תהיה רשאית לבטל את העסקה ולהשיב לרוכש כל סכום ששילם בגין המוצר. "מוצר פגום" משמעותו – מוצר שאינו ניתן לשימוש סביר. אחריות המפעילה כאמור כפופה לכך שהרוכש ידווח למפעילה באופן מידי על כל פגם כאמור, באמצעות דוא"ל, טלפון וכיו"ב, ויצרף אסמכתאות כפי שיתבקש באופן סביר (ולמשל תצלומים). 
  4. אחריות למוצר אינה כוללת תמיכה כלשהי ו/או חובת הדרכה.
  5. המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד לרבות לגוף ו/או לציוד שייגרם כתוצאה מרכישת מוצר ו/או שימוש בו ו/או כתוצאה מפעולה לא תקינה שלו, אלא אך ורק להחלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
  6. אין המפעילה אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר. תנאי סעיף זה נועדו להצטרף לתנאי הגבלת האחריות האחרים במסמך זה ולא לבוא במקומם או לגרוע מהם. 
  7. אין כל התחייבות מצד המפעילה בכל הקשור להתאמת מוצר למטרה מסוימת.

6. קניין רוחני

  1. כל תכני האתר וכן כל עיצוב, אפיון, מבנה, תכנון וכיו"ב הקשורים בו הינם קניין רוחני של המפעילה או של מי מטעמה או של צדדים שלישיים שאפשרו למפעילה שימוש בהם, ומוגנים ע"פ דיני זכויות היוצרים. חל איסור על כל שימוש בתוכן מתכני האתר ללא רישיון בכתב. 
  2. שמה המסחרי, וכל לוגו או סמליל, מהווים קניין רוחני של המפעילה וכל שימוש בהם ללא מתן רישיון בכתב – אסור. 
  3. מוצרי המפעילה (פיזיים או דיגיטליים), וכן כל עיצוב, אפיון, מבנה, תכנון וכיו"ב הקשורים בהם, הינם קניינה הרוחני של המפעילה או של מי מטעמה או של צדדים שלישיים שאפשרו למפעילה שימוש בהם, ומוגנים ע"פ דיני זכויות היוצרים. חל איסור על כל שימוש באחד מאלה, ללא רישיון בכתב.
  4. חל איסור על העברה, מכירה, מכירה חוזרת (resale) השכרה, העמדה לרשות הציבור וכיו"ב של כל שירות או מוצר המסופק על-ידי המפעילה. רכישת שירות או מוצר כאמור יבוצעו לשימוש עסקי פנימי בלבד, וכל יתר זכויות המפעילה שמורות. 

7. אחריות המפעילה – כללי

  1. המוצרים ותוכן האתר מסופקים "כפי שהם", AS IS, למטרות סקירה והעשרה, ואין בהם משום ייעוץ פרטני. 
  2. השימוש במוצרי ושירותי המפעילה ובמידע הנמסר בהם מבוצע על אחריותו הבלעדית של הרוכש, ולא יהיה בו בכדי להשית אחריות כלשהי על המפעילה. המפעילה אינה מתחייבת כי האתר, המוצרים או השירותים יהיו חפים מטעויות בדין או בעובדה, או כי המוצרים יהיו עדכניים בכל עת.
  3. ככל שנרכשים מוצרים דיגיטליים (כגון קורסים מצולמים) השימוש במוצרים דורש חיבור לרשת האינטרנט ותלוי בתשתיות ציבוריות (אינטרנט, רט"ן, טלפוניה, חשמל וכיו"ב). אין למפעילה כל אחריות בגין זמינותן של תשתיות אלה, או בקשר עם כל גורם שאינו מצוי בשליטתה הבלעדית. 
  4. המפעילה אינה מתחייבת כי האתר יפעל באופן רציף ו/או ללא תקלות. המשתמשים מצהירים כי ידוע להם שתוכן האתר יכול שיכלול טעויות בתום לב. המפעילה תעשה כל מאמץ לתקן טעויות כאלה תוך זמן סביר מעם קבלת הודעה על כך. 
  5. המפעילה אינה אחראית על מידע המוצג באתר מטעמם של צדדים שלישיים, ובכלל זה אמיתותו, נכונותו או אי הפרה של זכויות קניין רוחני בו. כל אחריות כאמור תהיה של הצדדים השלישיים. 
  6. המפעילה אינה אחראית לכל פעולה של משתמש ממשתמשיה באתר, ובכלל זה פרסום כל מידע או תגובה המפרים כל דין. המפעילה תפעל להסיר כל מידע כאמור לאחר מתן הודעה בכתב על כך ותוך זמן סביר. 
  7. המפעילה תעשה כל מאמץ כדי למנוע תקלות באבטחת מידע, אולם המפעילה אינה מתחייבת כי לא יהיו תקלות כאלה והיא אינה מתחייבת כי לא יבוצעו או יצליחו ניסיונות פריצה, פישינג וכד' לאתר. המפעילה תפעל בכל דרך מקובלת על מנת למנוע או למזער נזקים כאמור.   
  8. המפעילה תעשה כל מאמץ סביר שהמידע שיובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, לרבות לגבי כל מוצר ו/או שירות ו/או מידע שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את המפעילה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כך. 
  9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למעט על פי כל דין, בשום מקרה לא תהיה המפעילה אחראית לנזקים עקיפים מכל סוג (ובכלל זה פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), ואחריותה הכוללת של המפעילה לא תעלה בשום מקרה על הסכומים שגבתה מהמשתמש בפועל. אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
  10. באתר עשויים להיכלל קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט, שאינם מופעלים ע"י המפעילה או בבעלותה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה של המפעילה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של המפעילה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. המפעילה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. המפעילה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  11. המשתמש מתחייב לשפות את המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב המפעילה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש למפעילה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

8. שונות

  1. התיישנות. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד המפעילה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
  2. החוק החל וסמכות שיפוט. הדין הישראלי יחול על הוראות התנאים (כהגדרתם לעיל), ללא מתן תוקף לכללי המשפט הבינלאומי הפרטי. כל עניין הנובע מהתנאים יידון בפני בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד. 
  3. לא ייווצרו בין הצדדים כל יחסי שותפות או יחסי עובד ומעביד. 
  4. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
  5. התנאים (כהגדרתם לעיל) מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין המפעילה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב בעניינים אלה.